15 август 2014

БНБ разреши да се погасяват кредити към КТБ и ТБ Виктория

Управителният съвет БНБ разрешава на поставените под специален надзор две банки - КТБ и Търговска банка Виктория, да осъществяват някои банкови дейности за целите на погасяването на кредити.

Според днешното решение може да се извършват:
- Платежни операции за целите на погасяване на кредити към банка, поставена под специален надзор, от сметки при същата банка на кредитополучателя, на негови съдлъжници или на негови поръчители, когато съзадължеността или поръчителството са възникнали преди 01.06.2014 г.;
- Безкасови операции по обмен на валута, когато такива са необходими за целите на погасяване на кредити.

Второто решение е на основание чл. 107, ал. 3 от Закона за кредитните институции и чл. 16, т. 17 от Закона за БНБ. То указва на квесторите на банките, поставени под специален надзор, че при пълно погасяване на вземане по кредит следва да предприемат необходимите действия по заличаването на обезпеченията по кредита. При частично погасяване на вземане по кредит, по който има повече от едно обезпечение, квесторите на банка, поставена под специален надзор, могат да предприемат необходимите действия за освобождаване на някое от обезпеченията само ако кредитът остане обезпечен с ликвидни и качествени обезпечения, чийто размер се определя след извършване на тяхна актуална оценка и е не по-малко от 130% от размера на вземането по кредита.

Освен това Управителният съвет на БНБ изразява становище, че прехвърляне на вземане по влог в банка, поставена под специален надзор, от титуляря на влога на друго лице, което има сметка в същата банка, може да бъде обявено за недействително поради заобикаляне размера на гаранцията по влогове, определен в чл. 4, ал. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките, или увреждане интересите на кредиторите.

03 август 2014

Пощенска банка намалява лихвения процент за потребителски и ипотечни кредити

Пощенска банка понижава стойността на референтния лихвен процент ПРАЙМ за потребителски и жилищно-ипотечни кредити, както следва:
  • Референтният лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити се намалява с 90 базисни точки (от 5.95%. на 5.05%) в лева и с 70 базисни точки (от 6.2% на 5.50%) в евро;
  • Референтният лихвен процент ПРАЙМ за обезпечени кредити се намалява с 75 базисни точки (от 4.9% на 4.15%) в лева и с 65 базисни точки (от 5.2% на 4.55%) в евро.
Промяната се извършва съгласно Методологията за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ) по потребителски и жилищно-ипотечни кредити на Пощенска банка (с правно име „Юробанк България" АД) и е приложима за необезпечени потребителски кредити и за жилищно-ипотечни кредити, чиято лихва се определя на база на референтния лихвен процент ПРАЙМ, съгласно условията на договора за кредит.
Новата стойност на ПРАЙМ ще се отрази върху годишния променлив лихвен процент за съществуващи кредити, чиято лихва се определя на база на този индекс, поетапно по падежни дати, след 14 август 2014 г.

23 юли 2014

Нови условия за кредити и такси и комисиони предлага УниКредит Булбанк

В съответствие с влезлите в сила промени в Закона за потребителския кредит и следвайки политиката си на прозрачност, във всички филиали на УниКредит Булбанк вече се предлага обновената оферта на банката за „Ипотечен кредит и още нещо". Тя е с нови конкурентни ценови условия и с включени допълнителни ползи за клиента, съобщиха от банката.
Новостите
Сред конкретните предимства на новата оферта е по-опростеното и ясно за клиентите ценообразуване, оповестено и на сайта на банката. За потребителски и ипотечни кредити формирането на лихвата става по следния модел:
За кредити в лева Годишен лихвен процент (ГЛП) = 3М SOFIBOR + фиксирана надбавка, посочена в договора за кредит.
За кредити в евро ГЛП = 3М EURIBOR + фиксирана надбавка, посочена в договора за кредит.
За овърдрафти принципът е същият, но се използва едномесечния SOFIBOR/EURIBOR, т.е. ГЛП = 1М SOFIBOR/EURIBOR + фиксирана надбавка, посочена в договора за кредит.
Стойностите на тези индекси са общодостъпни за всеки клиент, а фиксираните надбавки не подлежат на промяна за срока на действие на договора.
Новите такси и комисиони също са изцяло съобразени с промените в закона. Премахнати са таксата за управление на кредит, таксата за предсрочно погасяване след 1-та година от срока на кредита и таксата за издаване на ипотечен сертификат.
И досега през последните няколко години значима част от кредитите на УниКредит Булбанк са предлагани на клиентите без такса за предсрочно погасяване при погасяване със собствени средства. Единствената комисиона е 1% еднократна комисиона за определяне степента на кредитния риск на клиента. Тя се изчислява върху общия размер на отпуснатия кредит и е дължима само за одобрени кредити.
Освен това, както предвижда законът, клиентите ще имат право на избор между два вида договори при ипотечните кредити - договор с ограничена отговорност (до размера на обезпечението) и договор с пълна отговорност.
Допълнително, всички, които предпочетат УниКредит Булбанк за своя ипотечен заем, ще могат да се възползват и от:
- бързина при вземане на решение - средният период за отговор към клиента е в рамките на три работни дни;
- конкурентни лихви по стандартни ипотечни кредити до 150 хил. лева и по-нисък лихвен процент за кредити над 150 хил. лева;
- възстановяване на 12-та, 36-та, 60-та и 84-та вноска при ползване на доброволно пенсионно осигуряване от УниКредит Булбанк;
- допълване до първоначалния размер на заема, но не повече от 10 хил. лв.;
- референтна програма с до 50% намаление на лихвата по една вноска.
Като водеща банка в страната, УниКредит Булбанк се стреми да удовлетвори потребностите на нашите настоящи и бъдещи клиенти и да съхрани тяхното доверие, залагайки на пълна прозрачност в условията", каза Цветанка Минчева, директор Банкиране на дребно на УниКредит Булбанк. Тя обясни, че очаква с влизането в сила на  промените в Закона за потребителския кредит клиентите да имат конкретни запитвания. „Експертите в банката са подготвени да дадат отговор, както и задълбочено да разяснят всички специфики и да подпомогнат клиентите в избора им", каза още Минчева.
Статистиката
По данни към май, търсещите ипотечни заеми са оценили високо бързината и прозрачността в офертите на УниКредит Булбанк и пазарният дял на банката при отпуснатите нови ипотечни кредити е 30%. Това означава, че през май всеки трети нов ипотечен кредит в страната е отпуснат от УниКредит Булбанк.
Прогнозите на водещите икономисти от началото на годината до момента са за ръст на пазара на недвижими имоти, като вече се наблюдава засилване на интереса към подобни инвестиции.
Съветите на експертите
Трите съвета на експертите на УниКредит Булбанк към клиентите, които вече имат кредит или планират да изтеглят:
- Да бъдат внимателни при избора си  на подходящо за тях жилище;
- Да погасяват кредитното задължение във валутата, в която получават трудовото си възнаграждение;
- Да не пренебрегват съветите на експертите в областта на кредитирането.

Новите правила за кредитиране в сила от днес

Наказателната такса за предсрочно погасяване на ипотечен заем след първата година от тегленето отпада от днес, защото влизат в сила промените в Закона за потребителския кредит, които бяха приети през април.

При ипотечен кредит получателят има два варианта на договор. Ако заемът не може да бъде изплащан, банката се удовлетворява окончателно до размера на обезпечението. Втората възможност е както досега - кредитополучателят носи отговорност с цялото си имущество.

Една от най-съществените новости е въвеждането на таван на годишния процент на разходите (ГПР), който освен лихвата включва и всички такси и комисиони по заемите. Според новите правила стойността му не може да надвишава пет пъти законовата лихва за забава (ОЛП +10%), т.е. около 50% към момента.

Няма да се събират никакви такси за усвояване и управление на кредита. Запазва се единствено таксата за кандидатстване за заем.

Дадено е право на банките да променят едностранно лихвите само, ако в договора е предвидена възможност за намаляване или увеличаване на разхода по кредита.

Забранява се използването на дребен шрифт в договорите. Тектовете трябва да са с еднакъв по размер, вид и формат шрифт.

Въпреки отпадането на таксите по кредитите от пазара не прогнозират поевтиняване на заемите както заради силната конкуренция, така и заради очакванията премахването на таксите да се компенсира от по-високи лихви, прогнозира вестник „Капитал Daily". Последните публикувани от БНБ данни от лихвената статистика вече показаха, че към края на май цената на ипотечните заеми леко се е повишила.

"Поне за момента промените в закона може и да влошат офертите по банковите потребителски заеми заради повишаването на лихвите по тях", коментира Десислава Николова от ИПИ.

От Асоциация за отговорно небанково кредитиране също отбелязват, че "промяната в ЗПК няма да доведе до автоматично намаляване на цените на услугата бърз кредит, поради факта, че досегашните ценови равнища са пазарно обусловени в условията на конкуренция от близо 200 специализирани компании".

Самите потребители също очакват влошаване на условията по кредитите, показват данните от проучване на "Моите пари", проведено в периода 14-18 юли сред 182 души. Според резултатите от анкетата 40% от потребителите очакват лихвите по заемите да се повишат след влизането в сила на новите правила. Над две трети (69.6%) от хората пък смятат, че премахнатите от законодателя такси ще бъдат заменени от нови, които кредиторите ще въведат.

20 юли 2014

Възможно е Оманският фонд да осигури ресурс за КТБ

Министърът на финансите Петър Чобанов проведе телефонен разговор с главния изпълнителен директор на Държавния резервен фонд на Султаната Оман Абдулсалам Ал Муршиди. 

Фондът притежава 30% от капитала на „Корпоративна търговска банка“ АД (КТБ). 
Двете страни изразиха увереност по време на разговора, че както от страна на българската държава, така и от оманска страна се спазват законовите разпоредби при действията в случая с КТБ. 

В разговора бяха отхвърлени спекулативните тези, наложени в последните дни, че акционерите не са поканени да участват в намиране на работещо решение относно банката. 

Двете страни преповториха готовността си да положат усилия за намирането на подобно решение. Министър Чобанов отново потвърди, че се спазва законът и ще се даде възможност на сегашните акционери да осигурят необходимия ресурс (капитал и ликвидност), като държавните институции ще се намесят съобразно правомощията си по закон само ако акционерите не успеят. 

Това е обвързано и с работата по процедурата на специален надзор, който Българската народна банка наложи за срок от три месеца. 

Намирането на частно решение на проблема, което не ангажира публичен ресурс, е най-желаният изход от създадената ситуация.

profit.bg 
Министърът на финансите Петър Чобанов проведе телефонен разговор с главния изпълнителен директор на Държавния резервен фонд на Султаната Оман Абдулсалам Ал Муршиди. Фондът притежава 30% от капитала на „Корпоративна търговска банка“ АД (КТБ). Двете страни изразиха увереност по време на разговора, че както от страна на българската държава, така и от оманска страна се спазват законовите разпоредби при действията в случая с КТБ. В разговора бяха отхвърлени спекулативните тези, наложени в последните дни, че акционерите не са поканени да участват в намиране на работещо решение относно банката. Двете страни преповториха готовността си да положат усилия за намирането на подобно решение. Министър Чобанов отново потвърди, че се спазва законът и ще се даде възможност на сегашните акционери да осигурят необходимия ресурс (капитал и ликвидност), като държавните институции ще се намесят съобразно правомощията си по закон само ако акционерите не успеят. Това е обвързано и с работата по процедурата на специален надзор, който Българската народна банка наложи за срок от три месеца. Намирането на частно решение на проблема, което не ангажира публичен ресурс, е най-желаният изход от създадената ситуация.

Прочети повече на: http://profit.bg/news/Novo-20:-Vuzmozhno-e-Omanskiyat-fond-da-osiguri-resurs-za-KTB/nid-125938.html

15 юли 2014

Политиците се разбрали за гарантиране на всички депозити в КТБ

Борисов отрече ГЕРБ да са дали съгласие за гарантиране на всички депозити в КТБ

 "24 часа" съобщи тази вечер, че ГЕРБ, БСП и ДПС са се разбрали за гарантиране на всички депозити в КТБ и подкрепа за предложения от БНБ специален закон. Според изданието Бойко Борисов е подкрепил идеята срещу обещанието за актуализация на бюджета.

Пред "Дневник" обаче лидерът на ГЕРБ не потвърди да има такова постигнато съгласие. "Аз съм в Страсбург, не съм бил там и не знам какво пише. Не мога да коментирам всяка глупост, която някой е написал", каза той. "Не знам какво са написали", отговори на въпрос значи не е вярно Борисов.

Заместникът му Цецка Цачева също каза пред "Дневник", че "няма такава информация" за промяна в позицията

Борисов е подкрепил идеята, но срещу обещанието за актуализация на бюджета. Финансовият минисър Петър Чобанов до дни щял да внесе двата проекта - за КТБ и за актуализация на държавните финанси в Народното събрание.

Очаква се те да бъдат гласувани заедно, като двете четения щели да минат по бързата процедура. Договорката към момента е всички пасиви като кредити и сметки от КТБ ще бъдат прехвърлени в "Креди Агрикол", с изключение на тези на акционерите в КТБ и на свързаните с тях лица и фирми. За да се гарантират обезпечените от държавата депозити до 100 000 евро, които са на обща стойност 3,7 млрд. лв., фондът за гарантиране на влоговете ще даде 2,1 млрд. лева.

Останалите 1,6 млрд. лева ще бъдат осигурени чрез емисия ДЦК, които ще пусне финансовото министерство. Депозитите, които не се покриват от държавната гаранция, са за 2,2 млрд. лева. Те ще бъдат обезпечени със здрави активи от КТБ на същата стойност.

Влоговете ще бъдат изплащани от постъпленията от редовно обслужвани кредити, както и от последващата продажба на активи, придобити от банката. Всички вложители в КТБ със суми над 200 000 лева  ще минат през данъчна ревизия. Те ще трябва да докажат произхода на парите си и платени данъци за тях, преди да изтеглят влога си.

Тези, които имат до 200 000 лева, ще могат да разполагат с парите си до един месец след отварянето на банката. За по-големите влогове срокът за теглене е не по-рано от 6 месеца, и то само след предоставени документи за данъчна ревизия.

11 юли 2014

Отнемат лиценза на КТБ! Креди Агрикол става държавна! На ход са политиците!

Уважаеми читатели, за да няма инсинуации и интерпретации и откровено говорение  на глупости от страна на разбиращи и неразбиращи, публикуваме Изявление на Управителният съвет на БНБ - без съкращения и поправки  - директно от сайта на Националната банка.


Уважаеми дами и господа,
На 18, 19 и 20 юни след множество медийни публикации и странната според нас пресконференция на тогавашното ръководство на Корпоративна търговска банка, от банката бяха изтеглени суми за близо 1 милиард лева.
На 20 юни, петък, в 11.40 в БНБ бе получено искане от ръководството на Корпоративна търговска банка за поставяне на банката под специален надзор на основание на чл. 115, ал. 2, точки 2 и 3 от Закона за кредитните институции.
Тъй като това не е широко известно и имаше неточни интерпретации в медиите относно първоначалните действия на централната банка, обръщаме внимание, че именно при такова искане Българската народна банка е длъжна по закон да наложи специален надзор. Което беше направено – първо при Корпоративна търговска банка, а после и при свързаната с нея Креди Агрикол-България.
Както знаете, и в двете банки от групата на Корпоративна търговска банка веднага бяха назначени квестори. На 25 юни в двете банки влязоха и независими одитори с цел да бъде направен преглед на активите и пасивите на банките в срок от десет работни дни, които изтекоха в сряда. Вчера, в четвъртък, докладите на одиторите бяха внесени в централната банка.
Заключенията от прегледа на одиторите в резюме са следните:
1. Резултатите по отношение на Креди Агрикол-България са положителни. Това е добре управлявана банка с добри банкови практики. Състоянието на кредитния портфейл е много добро, неговото обезпечаване и необходимите провизии са на достатъчно добро ниво.
2. Резултатите от прегледа на Корпоративна търговска банка говорят меко казано за действия, несъвместими със закона и добрите банкови практики. Липсват, а по-вероятно е да са унищожени в дните преди квестурата, съществени части от кредитните досиета за кредитен портфейл в размер на 3.5 млрд. лв., от 5.4 млрд. лева общ кредитен портфейл. Значителна част от този портфейл сочи за много голяма свързаност между длъжниците и с мажоритарния акционер г-н Цветан Василев.
В резултат на липсата на достатъчно информация одиторите изразяват мнение, че не може да се оцени финансовото състояние на длъжниците и възможността им да обслужват кредитите си. Не могат да бъдат оценени също така и наличието и качеството на обезпеченията, което от своя страна води до невъзможност за съставяне на крайно заключение за състоянието на кредитния портфейл в размер на 3.5 млрд. лв. За съжаление тези действия не могат да бъдат регистрирани с инструментариума на дистанционния банков надзор и навеждат на мисълта за умишлени злоупотреби.
Тези именно действия на длъжностни лица в Корпоративна търговска банка е възможно да доведат до съзнателно ощетяване на банката със стотици милиони лева. Очевидно е, че миноритарните акционери в Корпоративна търговска банка също са жертва на тези злоупотреби.
Поради изброените причини днес ще внесем доклада на одиторите за прегледа на активите и пасивите на Корпоративна търговска банка на вниманието на Главния прокурор на РБългария.
В допълнение на казаното за състоянието на Корпоративна търговска банка и на основание на данните, предоставени ни от отделна проверка, извършена от самите квестори, на 9 юли 2014 г. с входящ номер 6199 вече внесохме при Главния прокурор още един сигнал поради съмнения за криминални действия на лица, свързани с банката. Конкретно - по данни на квесторите на 19 юни тази година – само ден преди Корпоративна търговска банка да бъде поставена под специален надзор, чрез трето лице са изтеглени и предадени срещу разписка на мажоритарния собственик на Корпоративна търговска банка 205 887 223 левова равностойност в брой, предимно в евро. Какво деяние е това и какви действия следва да се приемат е само от компетенциите на прокуратурата. Разследващите органи могат да отговорят на въпроса дали по този начин мажоритарният собственик не е ограбил собствената си банка. Прокуратурата на Република България може да разчита напълно на експертния потенциал на БНБ, за да стигне докрай в търсенето на цялата истина по този криминален случай.
По изложените дотук въпроси оставаме занапред да се произнася прокуратурата, за да не пречим на процесуално-следствените действия. Оттук нататък Българската народна банка съвместно с правителството се концентрираме върху преструктурирането и оздравяването на „добрата част“ на Корпоративна търговска банка с оглед защита интереса на всички нейни вложители.
Какви действия ще бъдат предприети по отношение на Корпоративна търговска банка и Креди Агрикол-България оттук нататък?
Очевидно е, че не можем да пълним „каца без дъно“, както казва мъдрият български народ и не можем да одържавим Корпоративна търговска банка в сегашния й вид, както беше обявено на 22 юни, преди да бъдат известни данните от проверката.
Бихме застрашили както дейността на Българската банка за развитие, така и значителна част публични ресурси и ресурси на БНБ.
Но целта остава непроменена! И тази цел е гражданите и фирмите да могат да разполагат с пълния размер на своите средства. Единственото изключение от това ще бъдат фирмите на мажоритарния собственик на Корпоративна търговска банка и свързаните с него лица и фирми.
Какъв е новият практически план за действие, вече обсъден между БНБ и правителството и подкрепен от основните парламентарно представени политически сили?
Той съдържа многобройни технически подробности, но накратко казано, мерките включват следните стъпки:
1. Одържавяване на Креди Агрикол – България ЕАД;
2. Прехвърляне на всички „добри“ активи и пасивите на Корпоративна търговска банка в Креди Агрикол. Важно е да се знае, че тук попадат и всички депозити на гражданите и фирмите, за които това ще представлява само една правна и счетоводна операция, която по никакъв начин няма да засяга главното – всеки гражданин и всяка фирма ще разполагат със своите сметки, депозити и спестявания. Единственото изключение от това, подчертаваме, ще бъде мажоритарният собственик на Корпоративна търговска банка и свързаните с него фирми и лица. Те няма да бъдат гарантирани от държавата и остават в КТБ;
3. Осигуряване на абсолютна ликвидна подкрепа на държавната Креди Агрикол (която ще бъде преименувана) от страна на нейния нов собственик - държавата. За тази цел ще бъдат осигурени достатъчно средства от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, държавния бюджет и Българската народна банка. Колкото е необходимо – толкова. Механизмите за това вече са разработени, в резултат от съвместната работа на ангажираните с този процес публични институции, в т.ч. БНБ и Министерството на финансите;
4. Лицензът на Корпоративна търговска банка ще бъде отнет и ще се пристъпи към обявяването й в несъстоятелност. Привилегировани кредитори на КТБ (в несъстоятелност) ще бъдат държавата в лицето на Министерството на финансите и Фонда за гарантиране на влоговете в банките;
5. Казаното дотук ще стане възможно след гласуването на проекта на специален закон, който вече е изготвен и ще бъде представен днес на основните парламентарни сили.
Оттук нататък на ход са политиците!
Накрая, уважаеми дами и господа,
Даваме си ясна сметка, че към Българската народна банка има критики за дейността на Банков надзор в конкретния случай. Това обаче, което не е известно на широката публика, искам да изясня днес - а то е: съгласно действащия от 1997 г. и в момента закон за Българската народна банка, законодателят е вменил правата и отговорностите за функцията банков надзор на подуправител, ръководител на управление Банков надзор. Управителят и другите членове на Управителния съвет на централната банка нямат никакви директно възложени задължения, нито права по отношение на текущия банков надзор. Във връзка с това внасяме законови промени, с които ще поемем такива отговорности.
В заключение бих искал да споделя, че през изминалите няколко седмици Българската народна банка работи в пълен синхрон с държавния глава на Република България и други държавни институции, водени от разбирането, че банковата стабилност е първостепенно обществено благо. И вярваме, че ако някой се е съмнявал, вече всички са убедени, че това е безспорен факт.
Преструктурирането и оздравяването на тази кредитна институция е много важно както за ключови отрасли на икономиката, така и за големи български общини, болници, много компании и хиляди граждани. Всяко друго решение би било безотговорно и би довело до дългосрочни негативни социално-икономически и политически последици.
Отново подчертаваме, работим оздравената държавна банка да бъде отворена на 21 юли.
На ход са политиците!
Благодаря за вниманието.

Място и за Вашата реклама

Provident.bg
eXTReMe Tracker

PageRank Checking Icon
Google+