22 ноември 2014

ГЕРБ връща данъка върху депозитите

© БГНЕС
Данъкът върху доходите от лихви по депозитите ще се увеличи отново на 10% през 2015 г.

Това съобщи в интервю за "Труд" председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова.

Налогът беше въведен от началото на 2013 г. по предложение на бившия финансов министър Симеон Дянков. Предишното Народно събрание намали ставката за тази година до 8 на сто. Действащото законодателство предвижда догодина данъкът да стане 6%, през 2016 г. - 4 на сто, а след това да отпадне напълно.

"Ще направим предложение за възстановяване на 10-процентния размер на данъка върху доходите от лихви. Смятам, че няма основание тези доходи да не се облагат. Още повече в контекста на КТБ, сега с обществени средства ще се платят 3,6 млрд. лв. гарантирани депозити и лихвите към тях", коментира Стоянова. Според нея хората, които получават лихви от спестяванията си, трябва да участват във формирането на приходите в бюджета.

"КТБ е допълнителен аргумент за това. Няма причина да освободим само този доход от облагане", допълни Стоянова. Тя припомни, че има данъци за доходите от имущество, от допълнителен труд, от граждански договори и др.

Данъкът върху лихвите не е от сериозните пера в бюджета. Дори през миналата година, когато ставката беше 10%, в хазната постъпиха 82,5 млн. лв. При въвеждането на налога бившият финансов министър Симеон Дянков беше обявил доста по-амбициозни цели. Той очакваше годишни постъпления от около 120 млн. лева.

От началото на годината до септември от данъка върху лихвите по срочните депозити в хазната са постъпили 51,9 млн. лева.

Банките, които ще изплащат влоговете в КТБ според вестник Банкер

Банките, които ще изплащат сумите до размера на гарантираните влогове в КТБ, вече са
определени, научи "БАНКЕРЪ". Това са първите шест банки по размер на активите според класацията на БНБ: "Банка ДСК", "УниКредит Булбанк", ОББ, ПИБ, Пощенска банка и "Райфайзенбанк България". 

Към тях са добавени други три мощни кредитни институции като "Алианц България", СиБанк и ЦКБ.

Изплащането започва на 4 декември. Официално финансовите институции ще бъдат оповестени в началото на следващата седмица от Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

19 ноември 2014

БНБ утвърди дизайна на 2-левовата разменна монета

Управителният съвет на Българската народна банка (УС на БНБ) утвърди дизайна на разменна монета с номинална стойност 2 лева, емисия 2015 г. При изработване на двете страни на разменната монета е пренесена темата и изображението на Паисий Хилендарски от банкнотите в обращение с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и  2005 г. 

Такъв подход е използван и при определянето на дизайна на монетата от 1 лев, емисия 2002 г., като е запазена темата и изображението на Св. Иван Рилски от дизайна на банкнотата от 1 лев, емисия 1999 г.

Както беше оповестено през есента на 2013 г., необходимостта от замяната на банкнотата от 2 лева с монета се определя от бързото изхабяване на двулевовите банкноти, което налага честата им подмяна и по този начин увеличава разходите за поддържане на налично паричното обращение.

Техническите характеристики и точното описание на новата разменна монета ще бъдат допълнително обявени от страна на централната банка и обнародвани в Държавен вестник преди пускането й в обращение през следващата календарна година. Точната дата, от която монетата от 2 лева ще стане законно платежно средство, ще бъде определена с отделно решение на УС на БНБ през 2015 г.

Банкнотите с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., ще продължат да бъдат законно платежно средство, включително и след пускането в обращение през 2015 г. на новата разменна монета от 2 лева.

За нуждите на производството на разменната монета с номинал 2 лева, емисия 2015 г., БНБ ще открие обществена поръчка за доставка на монетни заготовки съгласно Закона за обществените поръчки, като самото отсичане ще бъде възложено на „Монетен двор" ЕАД.

Банка Виктория отваря врати през декември

Търговска банка „Виктория“ ще осигури на вложителите пълен достъп до техните  средства от 12.12.2014 г., съобщи БНБ. 

Управителният съвет на БНБ задължи квесторите в търговска банка "Виктория" да започнат да обслужват всички вложители в банката без ограничения от 12 декември, се казва в съобщение на централната банка.

Банката беше поставена под специален надзор на 22 юни, два дни след банката майка КТБ. Междувременно КТБ загуби лиценза си, докато анализът на одиторите показа, че състоянието на ТБ "Виктория" е добро, се напомня в съобщението.

В средата на август БНБ разпореди на квесторите да  разработят пакет от мерки за оздравяване на банката, между които продажба на кредитите й, защото банката не разполага с достатъчно ликвидност и няма откъде да я набави.

Офертата на "Токуда банк" е оценена като най-добра за кредитите за малкия бизнес и за потребителските кредити с ипотека. СЖ "Експресбанк" е дала най-добрата оферта за ипотечните кредити, а ЦКБ - за потребителските кредити и кредитните карти. Тези оферти покриват почти 100 % от балансовата стойност на съответните кредитни портфейли. За портфейла от "големи и средни корпоративни клиенти" е постъпила само една оферта, при това не за всички кредити, затова за тях сделка няма да се сключва, информира БНБ.

Очакванията на БНБ са, че сделката може да приключи за около три седмици. В резултат може да се очаква осигуряване на ликвидни средства общо в размер на около 180 млн. лева, които ще са достатъчни за пълно изплащане на задълженията по влогове (гарантирани и негарантирани), които са общо в размер на 160 млн. лв.

Очаква се банката да възобнови работата си след приключването на специалния надзор на 22 декември.

Ето решенията на управителния съвет на БНБ от днес:

• Дава задължително предписание на квесторите да пристъпят към продажба на кредитните портфейли за "малък бизнес", "потребителски кредити с ипотека", "ипотечни кредити" и "потребителски кредити и кредитни карти" на банките, чиито оферти са посочени като най-добри за продавача след сравнителен анализ на представените оферти извършен от "Ърнст и Янг България" ЕООД, като до 10.12.2014 г. да бъде извършено плащане от банките купувачи по сметките на ТБ "Виктория" ЕАД в БНБ. Портфейлът от "големи и средни корпоративни клиенти" да не се продава.

• Дава задължително предписание на квесторите да създадат необходимата организация, така че на 12.12.2014 г. да може да започне обслужване на вложителите в ТБ "Виктория" ЕАД за сметка на постъпилите в БНБ средства от продажбата на кредитните портфейли.

• С цел изпълнение на посочените задължителни предписания, удължава до 22.12.2014 г. включително срока, за който ТБ "Виктория" ЕАД е поставена под специален надзор.

• Удължава до 22.12.2014 г. включително срока, за който е спряно изпълнението на задълженията на ТБ "Виктория" ЕАД, наложено с Решение № 76 от 22.06.2014 г. на УС на БНБ и Решене № 115 на УС на БНБ от 16.09.2014 г., с изключение изпълнението на задълженията към вложители на банката, които започват да се изпълняват, считано от 12.12.2014 г.

• Удължава до 11.12.2014 г. включително наложената с Решение № 76 от 22.06.2014 г. на УС на БНБ и Решене № 115 на УС на БНБ от 16.09.2014 г. забрана ТБ "Виктория" ЕАД да извършва всички дейности, съгласно лиценза си. Считано от 12.12.2014 г., ТБ "Виктория" ЕАД ще може да извършва всички дейности съгласно лиценза си за извършване на банкова дейност.

• Считано от датата на настоящето решение, отменя наложеното с Решение № 76 от 22.06.2014 г. на УС на БНБ и Решене № 115 на УС на БНБ от 16.09.2014 г. лишаване от право на глас в Общото събрание на банката на "Корпоративна търговска банка" АД, притежаваща 100 % от капитала на ТБ "Виктория" ЕАД.

• На основание чл. 107, ал. 3 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) дава на квесторите на ТБ "Виктория" ЕАД задължително предписание в срок до 12.12.2014 г. да организират провеждане на Общо събрание на акционерите на банката, на което да бъдат приети решения за: изменение на устава на банката с цел по-ефективно и икономично управление чрез преминаване от двустепенна към едностепенна система за управление; избор на Съвет на директорите на банката и освобождаване от длъжност на досегашните членове на Управителния и Надзорния съвет; избор на регистрирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на финансовите отчети на банката за 2014 г.

• До вписване в Търговския регистър на освобождаването от длъжност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на ТБ "Виктория" ЕАД и избирането на членове на Съвета на директорите й, съгласно решенията на Общото събрание на акционерите, което ще бъде свикано съгласно настоящото решение, да продължи отстраняването от длъжност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на ТБ "Виктория" ЕАД, наложено с Решение № 76 от 22.06.2014 г. на УС на БНБ и Решене № 115 на УС на БНБ от 16.09.2014 г., и да продължат да упражняват правомощията си квесторите на ТБ "Виктория" ЕАД Христина Стамова и Божидар Аршинков.

Считано от 12.12.2014 г., ТБ "Виктория" ЕАД ще може да възобнови изпълнението на задълженията си към своите вложители, като от същата дата ще отпаднат и наложените й ограничения за извършване на банкова дейност. По този начин от събраните чрез частична продажба на кредитния портфейл ликвидни средства, най-напред ще получат изцяло средствата си вложителите на банката, независимо дали влоговете им са гарантирани или не. Изпълнението на задълженията към други кредитори (банката-майка КТБ) следва да бъде възстановено след 22.12.2014 г., когато изтича максимално разрешеният срок на специалния надзор. Активите на банката са достатъчни за покриване на задълженията й, поради което след изтичане на срока на специалния надзор на 22.12.2014 г., тя би следвало да възобнови дейността си. В случай че след посочената дата банката не изпълнява свои изискуеми задължения или нейните финансови и регулаторни отчети покажат отклонение от нормативните изисквания, към нея ще бъдат приложени съответните предвидени в ЗКИ мерки.

Асен Ягодин се връща в Пощенска банка

Асен Ягодин отново ще влезе в управлението на Пощенска банка, съобщава „Капитал”.

Това става ясно от регистъра на БНБ за издадените одобрения за членовете на управителните органи (управителни и надзорни съвети) на банките, от който се вижда, че с решение от 14 ноември 2014 г. управление "Банков надзор" е одобрило назначаването на Ягодин за член на управителния съвет и изпълнителeн директор на Пощенска банка.

"Това е предварително одобрение, което трябва да мине през съответните процедури по одобрение и от страна на борда на банката", обяснява банкерът. По думите му това вероятно ще стане факт в най-кратки срокове, като е възможно дори да е преди края на годината. Назначаването му за изпълнителен директор не е свързано с други персонални промени в банката.

В момента председател на управителния й съвет и главен изпълнителен директор е Петя Димитрова. В състава на УС влизат още Димитър Шумаров, който е и главен финансов директор, както и Йордан Суванджиев, който е главен директор "Управление на риска". Ресорът на Ягодин ще бъде т.нар. wholesale банкиране, което включва корпоративното банкиране (включително и за малки и средни предприятия) и финансовите пазари, обясни мениджърът.

Ягодин беше изпълнителен директор на Пощенска банка в периода 2004 - 2011 г., след което пое управлението на ББР, в чието ръководство беше до 2013 г. Кариерата му започва също в Пощенска банка – през 1993 г., като преминава от позиция в един от софийските й клонове през дилър в управление "Паричен и капиталов пазар" в централното й управление и началник на управление "Ликвидност" (от 1999 г.) до избирането му за член на съвета на директорите през 2001 г. и за изпълнителeн директор през 2004 г. От септември 2008 г. той беше и член на борда на Българската фондова борса, а през януари 2010 г. беше избран за председател на съвета на директорите на борсовия оператор, като остана на този пост до януари 2014 г.

17 ноември 2014

Горанов: България се нуждае от нов централен банкер

България се нуждае от нов централен банкер, който да възстанови доверието в банковата система след кризата с КТБ, заяви
БГНЕС
финансовият министър Владислав Горанов.


В интервю за Нова телевизия той отговори на въпроса дали се е срещал с управителя на БНБ Иван Искров и дали е споделил това мнение с него. "Казах му го в лицето и той си го знае. Те допуснаха грешка, която българското общество не може да остави току така. Надзорните функции на БНБ се провалиха".

Горанов каза, че в случая с КТБ държавата в лицето на надзорните, правоохранителните органи и службите за сигурност, не е сработила, за да разбере и предотврати това. Той предложи и банковата общност да обясни случилото се. В същото време подчерта, че всичко е зад гърба ни.

"Да си прочетем уроците, да възстановим справедливостта и да обезщетим гарантираните вложители", е това, което предстои.

Горанов каза, че е спокоен за другите банки и лятната криза е била управляема. Финансовият министър каза, че ще направи усилие държавата да намали дефицита до границата от 3% от БВП, допустими от ЕС, и че ще харчи толкова, колкото произвежда.

Той предложи сравненията с постна пица от времето на предшественика му на поста Симеон Дянков да останат в миналото и обеща да е по-обран в изказа си от бившия финансов министър на ГЕРБ. В същото време подчерта, че като заместник на Дянков не е имал проблеми. Имахме приоритети и субординация, поясни Горанов.

В отговор на въпрос финансовият министър каза, че няма да го притесни, ако ДПС подкрепи актуализацията на бюджета, защото "този бабаитлък - няма да подкрепя, защото съм в опозиция" - от предишния парламент, е безмислен.

Горанов подчерта, че и в опозиция ГЕРБ е подкрепяла инициативите на тогавашните управляващи за повишаване на събираемостта и увеличаване на приходите.

Леко съживяване на ипотечния пазар?

Bulphoto
Средният размер на кредитите за страната през октомври е 35 000 евро, като се търсят основно ипотечни заеми от хора между 36 и 45 г.

Това отчитат експертите от Кредит Център в месечния си анализ.

Основните причини за активността на домакинствата са две - първите знаци за очертаване на политическа стабилност и желанието на част от домакинствата да повишат качеството си на живот, сменяйки по-малкия си апартамент с по-качествен.

Слабо се е повишил броя на най-младите кредитоискатели в страната за сметка на групата на най-възрастните (над 45 год.). Най-активни остават потребителите между 36 и 45 години, които вече са над 47% от всички. След тях е групата на купуващи първо жилище - тези на възраст между 26 и 35 години - 33.2%.

Видима разлика в посока намаление се вижда при най-малките по размер ипотеки - тези под 10 000 евро. Тегленето на такава сума никога не е било оправдано откъм усилия и допълнителни разходи за преминаване през цялата процедура на кредитиране за минимална сума и потребители вече си дават сметка за това.

Затова и преминаването на психологическата граница от 10 000 евро е видимо, а делът на ипотеките между 10 и 30 000 евро вече е над 55%. И през октомври малко над 1/4 от ипотеките са на стойност между 30 000 и 50 000 евро, а най-скъпите - тези над 90 000 евро са малко над 3%.

Едва 0.3% от ипотеките през октомври не са целеви, а за лично ползване, като дори те често се използват за дофинансиране на други имотни сделки.

"Ръстът на запитванията в големите градове на страната през октомври беше осезаем. Вярваме, че всички причини, които го предизвикаха, ще продължат да влияят и до края на годината", коментира Тихомир Тошев, Изпълнителен директор на Кредит Център.

Според него анализът на поведението на потребителите ни показва едно плавно завръщане на сигурността.

"Можем да го отдадем на умората от притесненията и желанието на домакинствата да реализират плановете си за покупка в настоящата календарна година, както и на появата на интересни предложения на пазара на недвижими имоти", допълва Тошев.

Ръстът на запитванията в Кредит Център е 12% спрямо предходния октомври и 8% спрямо изминалия септември.

"И двете страни - финансиращи организации и потребители, имат желание да ускорят процедурите и да стигнат до сделка в рамките на трите месеца до края на годината", споделя Тошев.

По думите му у част от клиентите има дори припряност, особено когато харесат имот преди да имат одобрение за кредит.

Средният размер на кредитите за страната през октомври се задържа на нивата от 35 000 евро за цялата страна, демонстрирайки трайна стабилност в поведението на потребителите. Делът на евровите кредити намалява постепенно, макар и с 1 процент, което не е толкова значимо за пазара, колкото показателно за очертаващата се тенденция.


dir.bg 

Място и за Вашата реклама

eXTReMe Tracker

PageRank Checking Icon
Google+